logo bollettino di numismatica dello stato

Bibliografia

Bărbulescu 2003
M. Bărbulescu, Signum originis, in Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei Romane (coord. M. Bărbulescu), Cluj-Napoca, 2003, pp. 164-169.